Mé kurzy

Nabízím od jednodenních kurzů, v kterých se účastníci dozví základy problematiky a vyzkouší základní nástroje až po semestrální kurzy, v kterých budují svou odbornou způsobilost na úrovni rekvalifikace v souladu s požadavky klientské firmy.

Nějčastěji realizované kurzy:

Projektové řízení - 1 - 4 dny
Účastníci se naučí sestavovat projekty ve fázích, dekomponovat výstupy projektu na balíky činností, těm přidělovat zdroje a vše naplánovat v čase a nákladech.
Zvláštní pozornost je věnována správné definici rozsahu a metodice fázování projektu.

Obsah: Cíl, výstup, fáze, etapy, finanční a nefinanční přínosy, dopady projektu, strategická a zdrojová omezení, WBS, řízení rozsahu, harmonogram, rozpočet, řízení změn, rizika...)

Procesní řízení - 1 - 2 dny
Účastníci se naučí efektivně standardizovat opakované činnosti na úrovni celé společnosti i v dílčích činnostech ve výrobě či administrativě, parametrizovat vstupy a výstupy a vyhodnocovat výkonnostní paramentry procesů.
Zvláštní pozornost je věnována definici a řízení portfolia v rámci procesu, jednoduchosti návrhu a praktickému využití.

Obsah: Procesní popis, firemní procesy, hlavní a podpůrné procesy, jak definovat a nastavit proces, SIPOC, KPI,...

Ekonomika pro neekonomy 1 - 2 dny
Účastníci se seznámí se základy účetnictví i finančního řízení tak, aby uměli pracovat s existujícími firemními daty, sestavovat jednoduché rozpočty, předkládat vedení investiční záměry, vyhodnocovat ekonomiku střediska a hlavně porozumět odborným termínům, které často technicky vzdělané pracovníky od ekonomiky odrazují.
Zvláštní pozornost je věnována srozumitelnosti a demonstraci principů na jednoduchých příkladech z firmy i osobního života.

Obsah: Účetní osnova, Výsledovka, Rozvaha, Výkaz Cash-Flow, časová role peněz - diskont. hodnota, NPV/FV, ekonomické ukazatele:ROI, ROE, ROA, ROCE, EVA, odpisy, rozpočty, ...)

Lean production (štíhlá výroba) 1 - 4 dny
Účastníci pochopí principy štíhlé výroby, její ekonomický přínos a základní nástroje a metody.
Zvláštní pozornost je věnována toku hodnot ve spojení s výkonností a odstraňování ztrát, koncepčnímu postupu a PDCA spolu s principem KAIZEN.

Obsah: 5S, Value Stream Mapping, Pull/Push systems, SMED, One piece flow, Continuous Improvement, Shojinka, TPM, Jidoka, DFMA,...

Six sigma 2 - 6 dní
Účastníci se seznámí se základy statistiky, metodikou zlepšování DMAIC, regulací procesů a testováním hypotéz na příkladech z praxe výrobních firem.
Zvláštní pozornost je věnována odstranění "respektu" ze statistické teorie na řadě velmi jednoduchých příkladů.

Obsah: Popisná statistika, Procesy, DMAIC, VOC, SPC, korelace, regresní analýza, Testování hypotéz (t-testy, ANOVA, Chí-kvadrát,...), DOE ...

Risk management - 1 - 3 dny
Účastníci se naučí pracovat s riziky jak kvantitativními tak kvalitativními, zvládnou základní nástroje jejich řízení.

Obsah: Risk, nejistoty, kvantifikace, indexy rizik, multiplikace a eskalace rizik, řízení předpokladů, alternativní rizikové scénáře, Nástroje ( FMEA - koncepční, výrobková, procesní, FTA, rozhodovací stromy, Stakeholders matrix...)

Nástroje štíhlé výroby a kvality - 1-2 dny/1 nástroj
Specializovaný kurz obvykle věnovaný praktickému zvládnutí jednoho z vyjmenovaných nástrojů.
Smyslem je přejít z úrovně "rozumět a znát" do úrovně "umět použít".

Nabídka nástrojů: QFD, FMEA, Value Stream Mapping, SMED, 5S, 5Why + Ishikawa, 8D, SPC, Statistické přejímky...

Novinky:

Výrobní logistika a plánování výroby 1 - 3 dny (od ledna 2014)
Kurz připravený na základě poptávky klientů. Účastníci budou seznámeni s hlavními problémy firemní logistiky v kontextu různých metod plánování výroby. Kurz se soustředí na specifika plánování výrobních podníků, které např. mají výrobní mix zahrnující i nízkosériové či zakázkové výroby. Pomáhá kombinovat sériové a zakázkové prvky do komplexního systému plánování.

Obsah: Value Stream Mapping, Kanban, CONWIP, Kapacitní plánování, Plánování dle klíčových skupin, Buffer Drum Rope, Projektování toků a zásoby, řízení sériové výroby, řízení zakázkové výroby, řízení mixu.

Kurz mistrů 1 - 3 dny (od dubna 2014)
Speciální kurz určený pro výrobní mistry. Zahrnuje výběr z nástrojů a znalostí relevantní pro práci mistra. Uzpůsobena je i forma a zvolené příklady. Důraz je kladen na vysokou srozumitelnost a jednoduché ilustrativní příklady použití metod a nástrojů.

Obsah: Výběr štíhlá výroba, výběr projektové a procesní řízení, výběr statistika a ekonomika, výběr řízení zaměstnanců

TPM - totálně produktivní údržba 1 - 2 dny (od června 2014)
Účastníci se seznámí se základními strategiemi údržby, měřením produktivity údržby a základními nástroji. Zdůrazněn je princip přechodu od kvalitní preventivní údržby na vyšší kvalitativní úroveň zahrnující predikci a měření produktivity údržby, včetně využití detekce a statistických nástrojů.
Kurz není určen jen údržbářům! Klíčové je zapojení zejména techniků z oblasti TPV (proces návrhu, technologie), řízení jakosti a procesních inženýrů.

Obsah: Typy poruch, OEE, FTA, Preventivní údržba, Prediktivní údržba a diagnostika, Autonomní údržba, Efektivita údržby, Ekonomika údržby.

2007 - 2019 © Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku