Otázky testu Auditor QMS

Vylosované otázky testu (pro neregistrované uživatele)

Kategorie Systémy 1: Úvod do problematiky sytémů managementu jakosti
1
Pojem "zainteresovaná strana" obsahuje i fyzické osoby:
ne, nikdy
vždy
v relevantních situacích
2
Normy souboru ISO 9000 pracují v českém překladu s pojmem
systém jakosti
systém managementu jakosti
systém manažérstva kvality
3
Zásady managementu jakosti uvedené v normě ČSN EN ISO 9000
mohou být základem pro stanovení politiky jakosti
nesmí být základem stanovení politiky jakosti
musí být základem stanovení politiky jakosti
4
Zásad managementu jakosti je podle ČSN EN ISO 9000
8
9
12
Kategorie Systémy 2: Systém managementu jakosti
1
Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat:
dokumentovaná prohlášení o politice a cílech jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001, dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování s řízení svých procesů a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
dokumentovaná prohlášení o politice jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001, dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování s řízení svých procesů a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
dokumentovaná prohlášení o politice a cílech jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
2
Za aplikaci zásad managementu jakosti uvedených v čl. 4.3 normy ČSN EN ISO 9004 odpovídá
představitel managementu
vrcholové vedení organizace
vedoucí útvaru řízení jakosti
3
Dokumentovaných postupů vyžadovaných normou ČSN EN ISO 9001 je kromě příručky jakosti
7
6
9
4
To, že vrcholové vedení má vytvořit organizaci orientovanou na zákazníka stanovuje norma
ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 9004
ČSN EN ISO 19011
Kategorie Systémy 3: Odpovědnost managementu
1
Je požadavkem , aby politika jakosti vycházela z mise a vize organizace?
ne podle normy ČSN EN ISO 9001
ano v souladu s čl. 5.3 normy ČSN EN ISO 9004
ano v souladu s čl. 2.5 normy ČSN EN ISO 9000
2
Jsou povinnou součástí informačních vstupů pro přezkoumání systému managementu výsledky interních auditů?
to záleží výhradně na rozhodnutí vrcholového vedení organizace
ano
ne, nemusí
3
Přezkoumání systému managementu
má být založeno na zásadách managementu jakosti
musí být založeno na zásadách managementu jakosti
přezkoumání systému založené na těchto zásadách není v souboru norem ISO 9000 vůbec uvedeno
4
Norma ČSN EN ISO 9001 stanoví, aby předmětem interní komunikace byly
všechny otázky strategického řízení organizace
plnění finančních plánů organizace
informace týkající se efektivnosti systému managementu jakosti
Kategorie Systémy 4: Management zdrojů
1
Odborná způsobilost je
prokázaná schopnost aplikovat znalosti a dovednosti
schopnost aplikovat znalosti a dovednosti
prokázanou schopnost aplikovat vědomosti nabyté vzděláním
2
Organizace musí
poskytovat a udržovat infrastrukturu
určit, poskytovat a udržovat veškerou infrastrukturu organizace
určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou k dosažení shody s požadavky na produkt
3
Může být proces určení a řízení pracovního prostředí vyloučen v odůvodněných případech ze systému managementu jakosti?
ano, pokud je to zdůvodněno vrcholovým vedením organizace
nemůže
řešení je věcí dohody mezi představitelem managementu a zástupci certifikačního orgánu provádějícího v dané organizaci certifikaci systému managementu jakosti
4
Musí organizace určit nezbytnou odbornou způsobilost pro zaměstnance, kteří provádějí práce ovlivňující jakost produktů ?
tato záležitost není stanovena v žádné normě souboru ISO 9000
jde pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004 v čl. 6.2.2
ano
Kategorie Systémy 5: Realizace produktu
1
V případě, že se změní požadavky na produkt musí organizace zajistit:
pouze informování zaměstnanců o změněných požadavcích
pouze změn příslušných dokumentů
změnu příslušných dokumentů a informování zaměstnanců o těchto změnách
2
V případě, kdy se zjistí, že měřicí zařízení neodpovídá požadavkům, organizace musí
okamžitě přerušit proces na základě rozhodnutí vlastníka procesu
může posoudit platnost předchozích výsledků měření a konzultovat je se zákazníkem
posoudit a zaznamenat platnost předchozích výsledků měření
3
Záznamy o výsledcích kalibrace měřicích zařízení musí být udržovány
vždy
pouze pokud to vyžaduje některý ze zákazníků
nemusí být udržovány, jde pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004 v čl. 7.6
4
Hodnocení úlohy zaměstnanců v procesech je
doporučením normy ČSN EN ISO 9004
není vůbec v souboru norem ISO 9000 zmiňováno
požadavkem normy ČSN EN ISO 9001 podle čl. 7.1
5
Plánování výroby, resp. poskytnutí služby za řízených podmínek
je povinností organizace
je možností v případech, že organizace využívá počítačovou podporu operativního řízení
je povinností organizace jen v těch případech, kdy je dodavatelem produktů pro armádu
6
Změny návrhu a vývoje se musí
identifikovat bez příslušného záznamu
identifikovat, přezkoumat a ověřit se záznamem
identifikovat, přezkoumat, ověřit, případně validovat a před uplatněním schválit. Musí se o tom udržovat záznamy
7
Musí být součástí komunikace se zákazníkem i poskytování informací o produktu?
ano, musí
nemusí, je ale doporučováno normou ČSN EN ISO 9004
normy souboru ČSN EN ISO 9000 tuto oblast komunikace se zákazníkem nedefinují
8
Rozsah a typ řízení dodavatelů a nakupovaných produktů je
závislý na rozhodnutí dodavatele
závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu a konečný produkt
na rozsahu aplikace systému managementu jakosti
Kategorie Systémy 6: Měření, analýza a zlepšování
1
Uvádí některá z norem souboru ISO 9000 návod na procesy neustálého zlepšování?
ne, neuvádí
ano, v normě ČSN EN ISO 9000
ano, v příloze normy ČSN EN ISO 9004
2
Doporučuje norma ČSN EN ISO 9004 realizaci sebehodnocení organizací?
nedoporučuje
ano, doporučuje se speciální přílohou
ano doporučuje, avšak bez bližšího popisu
3
Může sebehodnocení provádět pracovník, který je držitelem pouze certifikátu na funkci auditora?
nemůže
může, pokud má vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru
nemůže, posuzovatelem nemohou být v žádném případě auditoři jakosti
4
Analýza údajů pro benchmarking své výkonnosti jsou povinným požadavkem v systémech managementu jakosti
ano
ne, protože jde pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004
ne, protože normy souboru ISO 9000 pojem benchmarking nepoznají
5
Měření spokojenosti zainteresovaných stran je
povinným požadavkem v systémech managementu jakosti
pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
toto měření soubor norem ISO 9000 vůbec neuvádí, jde o oblast, kterou doporučuje pouze EFQM Model Excelence
6
Metodologie neustálého zlepšování je rozpracováním
metody PDPC
cyklu P-D-C-A
Altšulerova algoritmu vynalézání
Kategorie Auditování 1: Definice
1
Předmět auditu je:
velikost a vymezení /ohraničení auditu
požadavek normy ČSN EN ISO 9001
požadavek normy ČSN EN ISO 14001
2
Důkazy z auditu jsou:
záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné
záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu
záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace z auditu
3
Technický expert je:
osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo odborné posudky
jeden z auditorů, který má praxi v dané oblasti
osoba s minimálně 5 letou praxí v daném oboru
4
Která norma řeší problematiku auditování systému managementu jakosti?
ČSN EN ISO 19011
ČSN ISO 10011-1
ČSN EN ISO 14011
5
Program auditů je:
časový harmonogram provedení konkrétního auditu
stanovení auditů, potřebných k ověření systému managementu jakosti
jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel
6
Co je to audit?
způsob ověření správné funkce systému managementu jakosti
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu
systematický a nezávislý proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení
7
Závěry z auditu jsou:
výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů po zvážení cílů auditu a všech zjištění z auditu
rozdíly prováděných činností vůči předepsaným požadavkům
výsledky auditu uvedené ve zprávě z auditu
Kategorie Auditování 2: Řízení programu auditů
1
Kombinovaný audit je:
audit použitý současně pro systém managementu jakosti a environmentálního managementu
audit několika procesů systému managementu jakosti
audit prováděný současně auditory a technickými experty
2
Uplatňování programů auditů nezahrnuje:
poskytování požadovaných zdrojů pro týmy auditorů
udržování záznamů programu auditů
zajištění následných auditů, jsou-li zapotřebí
3
Cíle a rozsah programu auditů stanovuje:
zákazník
vedoucí týmu auditorů certifikačního orgánu
Osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace
4
Potupy programu auditů neobsahují:
výběr vhodných týmů auditorů a přiřazení jejich role a odpovědnosti
plánování a časové rozvržení auditů
finanční zdroje pro provedení auditů
Kategorie Auditování 3: Činnosti při auditu
1
Tým auditorů před závěrečným jednáním:
nepřezkoumává zjištění z auditů
odsouhlasuje závěry z auditu s uvážením nejistoty spojené s procesem auditu
vždy připravuje doporučení k řešení neshod
2
Vedoucího týmu interních auditorů jmenuje:
klient auditu
osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace pro řízení programu auditů
tým auditorů si zvolí vedoucího
3
Pracovní dokumenty auditů zahrnují:
kontrolní listy a plány pro vzorkování
seznam členů týmu auditorů
program auditů
4
Účelem úvodního jednání s auditovanou organizací je:
potvrzení plánu auditu, cílů, předmětu a kritérií auditu
přidělení odpovědnosti jednotlivým členům týmu auditorů
odsouhlasení kontrolních listů pro vzorkování
5
Každému členu týmu auditorů přiděluje odpovědnost za auditování specifických procesů:
vedoucí týmu auditorů
vedoucí certifikačního orgánu
zástupce klienta
6
Cíle auditu stanovuje:
osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace pro řízení programu auditů
vedoucí útvaru řízení jakosti
tým auditorů
7
Předmět auditu popisuje rozsah a vymezení auditu, včetně:
délky praxe auditora
činnosti a procesy, které mají být auditovány
požadavků normy ČSN ISO 10011-3
8
Neshody zjištěné při auditu:
nesmějí být odstupňovány
smějí být odstupňovány
smějí mít maximálně tři stupně
Kategorie Auditování 4: Odborná způsobilost a hodnocení auditorů
1
Auditor má být:
odborně způsobilý pro provádění auditů
vyškolen v rozsahu 20 hodin
zaměstnanec organizace provádějící audit

Zpět na hlavní stránku


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.