Otázky testu Auditor QMS

Vylosované otázky testu (pro neregistrované uživatele)

Kategorie Systémy 1: Úvod do problematiky sytémů managementu jakosti
1
Pojmy "dokumentace" a "dokument" jsou vždy
identické
v některých případech identické
rozdílné
2
Pojmy "přepracování" a "oprava" jsou identické
ano
nemohou být identické
není třeba je v praxi rozlišovat
3
Má pojem "neshoda"
širší význam než pojem "vada"
má identický význam jako pojem "vada"
má užší význam než pojem "vada"
4
Organizace je normou ČSN EN ISO 9000 definována jako
popis organizační struktury
skupinu zaměstnanců a vybavení s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů
skupinu zaměstnanců s uspořádáním odpovědností, pravomocí a vztahů
Kategorie Systémy 2: Systém managementu jakosti
1
Pojem „dokumentovaný postup“ znamená
že postup je dokumentován a uplatňován
že postup je dokumentován a udržován
že jde o postup, který je vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován
2
Určení vzájemné posloupnosti a působení procesů systému managementu jakosti
je doporučením normy ČSN EN ISO 9004
není v normách souboru ISO 9000 vůbec zmiňováno
je povinným požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
3
Řízení externích procesů ovlivňujících shodu produktu s požadavky (pokud tyto procesy organizace využívá) je
povinným požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
není vůbec normami ISO 9000 zmiňován
4
Požadavek na monitorování, měření a analyzování procesů v systému managementu jakosti je
obsažen v normě ČSN EN ISO 9004
není obsažen v žádné z norem souboru norem ISO 9000
ČSN EN ISO 9001
Kategorie Systémy 3: Odpovědnost managementu
1
Cíle jakosti musí být stanoveny
pouze pro organizaci jako celek
pro příslušené organizační jednotky a úrovně organizace
pouze pro oblast realizace produktu
2
Je požadavkem , aby politika jakosti vycházela z mise a vize organizace?
ne podle normy ČSN EN ISO 9001
ano v souladu s čl. 5.3 normy ČSN EN ISO 9004
ano v souladu s čl. 2.5 normy ČSN EN ISO 9000
3
Plánování systému managementu jakosti je ve smyslu čl. 5.4.2
pouze plánováním jakosti produktů
plánováním procesů realizace produktu
plánováním cílů jakosti, zdrojů a metod dosahování těchto cílů i v souladu na obecné požadavky na systém managementu jakosti definované čl. 4.1 normy ČSN EN ISO 9001
4
Pokud je součástí organizační struktury i útvar řízení jakosti, měl by podléhat:
představiteli managementu
řediteli organizace
vedoucímu výrobního úseku
Kategorie Systémy 4: Management zdrojů
1
Záležitosti, které je třeba vzít v úvahu při managementu zdrojů uvádí
norma ČSN EN ISO 9001 v čl. 6.1
neuvádí je žádná z norem souboru ISO 9000
norma ČSN EN ISO 9004 v čl. 6.1.2
2
Je určení a řízení pracovního prostředí povinným požadavkem v rámci systému managementu jakosti:
ano
není, jde pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004
rozhodnutí je na vrcholovém vedení organizace
3
Může být proces určení a řízení pracovního prostředí vyloučen v odůvodněných případech ze systému managementu jakosti?
ano, pokud je to zdůvodněno vrcholovým vedením organizace
nemůže
řešení je věcí dohody mezi představitelem managementu a zástupci certifikačního orgánu provádějícího v dané organizaci certifikaci systému managementu jakosti
4
Je spolupráce s dodavateli při validaci způsobilosti jejich procesů povinným požadavkem normy ČSN EN ISO 9001?
ano
vůbec není souborem norem ISO 9000 vyžadována, jde o zvláštní požadavek na dodavatele automobilového průmyslu
je doporučováno čl. 6.6 normy ČSN EN ISO 9004
Kategorie Systémy 5: Realizace produktu
1
Hodnocení a výběr dodavatelů je proces
vyžadovaný pouze normou ČSN ISO/TS 16 949
vyžadován normou ČSN EN ISO 9001
je pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
2
V případě, kdy se zjistí, že měřicí zařízení neodpovídá požadavkům, organizace musí
okamžitě přerušit proces na základě rozhodnutí vlastníka procesu
může posoudit platnost předchozích výsledků měření a konzultovat je se zákazníkem
posoudit a zaznamenat platnost předchozích výsledků měření
3
Výstup z plánování realizace produktu musí být
ve formě, která je vhodná pro fungování organizace
pouze na elektronickém médiu
pouze v podobě tištěných postupů a výkresů
4
Záznamy o výsledcích kalibrace měřicích zařízení musí být udržovány
vždy
pouze pokud to vyžaduje některý ze zákazníků
nemusí být udržovány, jde pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004 v čl. 7.6
5
Přezkoumání návrhu je věnována norma
ČSN EN 45013
ČSN ISO 10005
ČSN IEC 1160
6
V případě, že organizace zamýšlí provést ověřování nakupovaného produktu u dodavatele:
musí na tyto procesy najmout pracovníky dodavatelské organizace a vést o tom příslušné záznamy
musí dodavatele pouze informovat o průběhu ověřování
pouze musí v informacích pro nakupování uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu
7
Je povinností organizace zajistit měření a monitorování výkonnosti procesů výroby, resp. poskytování služeb?
není, závisí na rozhodnutí funkcí odpovědných za operativní řízení výroby a poskytování služeb
je, pokud to vyžaduje některý ze zákazníků
ano, je
8
Zajištění proti chybám procesů způsobených lidským faktorem je
pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
povinným požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
doporučením normy ISO 10015
Kategorie Systémy 6: Měření, analýza a zlepšování
1
Podle čl. 8.2 normy ČSN EN ISO 9001 organizace musí měřit a monitorovat
výkonnost dodavatelů, spokojenost zákazníků, interní audit, procesy managementu jakosti a produkty
efektivnost výcviku, spokojenost zákazníka, interní audit, procesy managementu jakosti a produkty
efektivnost výcviku, spokojenost zákazníka, interní audit, procesy managementu jakosti a produkty
2
Uvádí některá z norem souboru ISO 9000 návod na procesy neustálého zlepšování?
ne, neuvádí
ano, v normě ČSN EN ISO 9000
ano, v příloze normy ČSN EN ISO 9004
3
Analýza údajů musí podle normy ČSN EN ISO 9001 zahrnovat údaje týkající se
spokojenosti zákazníka, shody s požadavky na produkt, znaků a trendů procesů a produktů a dodavatelů
spokojenosti zákazníka, spokojenosti zaměstnanců, shody s požadavky na produkt a výkonnosti procesů
spokojenosti zákazníka a shody s požadavky na produkt
4
Metodologie neustálého zlepšování je rozpracováním
metody PDPC
cyklu P-D-C-A
Altšulerova algoritmu vynalézání
5
Měření spokojenosti zainteresovaných stran je
povinným požadavkem v systémech managementu jakosti
pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
toto měření soubor norem ISO 9000 vůbec neuvádí, jde o oblast, kterou doporučuje pouze EFQM Model Excelence
6
Je nutné měřit a monitorovat všechny procesy organizace?
není, je to nutné pouze u procesů zařazených do systému managementu jakosti
ano, je
je nutné měřit pouze procesy realizace produktu
Kategorie Auditování 1: Definice
1
Co jsou kritéria auditu?
způsob ověření správné funkce systému managementu jakosti
soubor politik, postupů nebo požadavků
podmínky získávání důkazů z auditu
2
Co je to audit?
způsob ověření správné funkce systému managementu jakosti
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu
systematický a nezávislý proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení
3
Která norma řeší problematiku auditování systému managementu jakosti?
ČSN EN ISO 19011
ČSN ISO 10011-1
ČSN EN ISO 14011
4
Předmět auditu je:
velikost a vymezení /ohraničení auditu
požadavek normy ČSN EN ISO 9001
požadavek normy ČSN EN ISO 14001
5
Tým auditorů je:
zaměstnanci určení k provedení interního auditu
jeden nebo více auditorů, kteří provádějí audit, a jsou podpořeni v případě potřeby technickými experty
všichni auditoři stanovení organizaci k provádění auditů
6
Technický expert je:
osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo odborné posudky
jeden z auditorů, který má praxi v dané oblasti
osoba s minimálně 5 letou praxí v daném oboru
7
Klient auditu je:
zákazník požadující certifikát
certifikační společnost provádějící audit
organizace nebo osoba žádající o audit
Kategorie Auditování 2: Řízení programu auditů
1
Osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace:
monitoruje, přezkoumává a zlepšuje program auditů
stanovuje jednotlivé auditory pro audit
schvaluje program auditů
2
Záznamy z programu auditů nemusí obsahovat:
zprávy z auditů
zprávy o opatřeních k nápravě
soubor otázek k auditování
3
Za řízení programu auditů odpovídá:
osoba nezávislá na vedení organizace
osoba s pravomocí k řízení programu auditů přidělenou vrcholovým vedením organizace
osoba s kvalifikace auditora
4
Potupy programu auditů neobsahují:
výběr vhodných týmů auditorů a přiřazení jejich role a odpovědnosti
plánování a časové rozvržení auditů
finanční zdroje pro provedení auditů
Kategorie Auditování 3: Činnosti při auditu
1
Neshody zjištěné při auditu:
nesmějí být odstupňovány
smějí být odstupňovány
smějí mít maximálně tři stupně
2
Předmět auditu popisuje rozsah a vymezení auditu, včetně:
délky praxe auditora
činnosti a procesy, které mají být auditovány
požadavků normy ČSN ISO 10011-3
3
Cíle auditu stanovuje:
osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace pro řízení programu auditů
vedoucí útvaru řízení jakosti
tým auditorů
4
Provádění auditu na místě zahrnuje:
shromažďování a ověřování informací vhodným vzorkováním
zkoušení zaměstnanců ze znalostí směrnic
porovnání skutečnosti s požadavky auditora
5
Tým auditorů před závěrečným jednáním:
nepřezkoumává zjištění z auditů
odsouhlasuje závěry z auditu s uvážením nejistoty spojené s procesem auditu
vždy připravuje doporučení k řešení neshod
6
Před činnostmi auditu na místě by měla být:
přezkoumána dokumentace auditované organizace
přezkoumána dokumentace, zda byly provedeny všechny činnosti popsané v plánu auditu a dokumenty uloženy
přezkoumána jen příručka jakosti
7
Účelem úvodního jednání s auditovanou organizací je:
potvrzení plánu auditu, cílů, předmětu a kritérií auditu
přidělení odpovědnosti jednotlivým členům týmu auditorů
odsouhlasení kontrolních listů pro vzorkování
8
Vedoucího týmu interních auditorů jmenuje:
klient auditu
osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace pro řízení programu auditů
tým auditorů si zvolí vedoucího
Kategorie Auditování 4: Odborná způsobilost a hodnocení auditorů
1
Úroveň vzdělání, pracovní zkušenosti a školení auditora stanovuje:
norma ČSN EN ISO 19 011
organizace
norma ČSN EN ISO 9001:2001

Zpět na hlavní stránku


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.