Otázky testu Auditor QMS

Vylosované otázky testu (pro neregistrované uživatele)

Kategorie Systémy 1: Úvod do problematiky sytémů managementu jakosti
1
Pojmy "přepracování" a "oprava" jsou identické
ano
nemohou být identické
není třeba je v praxi rozlišovat
2
Zásad managementu jakosti je podle ČSN EN ISO 9000
8
9
12
3
Základním organizačním dokumentem v organizaci je
příručka jakosti
normy spotřeby práce
organizační řád
4
O aplikaci požadavků normy ČSN EN ISO 9001 hovoří
čl. 2 normy ČSN EN ISO 9004
čl. 1.1 normy ČSN EN ISO 9001
čl. 1.2 normy ČSN EN ISO 9001
Kategorie Systémy 2: Systém managementu jakosti
1
Optimálnost dokumentace systému managementu jakosti je
povinným požadavkem podle čl. 4.2.1 ČSN EN ISO 9001
doporučením normy ČSN EN ISO 9004 v čl. 4.2
doporučením normy ČSN N ISO 9000 v čl. 2.7
2
Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat:
dokumentovaná prohlášení o politice a cílech jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001, dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování s řízení svých procesů a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
dokumentovaná prohlášení o politice jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001, dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování s řízení svých procesů a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
dokumentovaná prohlášení o politice a cílech jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
3
Pojem „dokumentovaný postup“ znamená
že postup je dokumentován a uplatňován
že postup je dokumentován a udržován
že jde o postup, který je vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován
4
To, že vrcholové vedení má vytvořit organizaci orientovanou na zákazníka stanovuje norma
ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 9004
ČSN EN ISO 19011
Kategorie Systémy 3: Odpovědnost managementu
1
Je požadavkem , aby politika jakosti vycházela z mise a vize organizace?
ne podle normy ČSN EN ISO 9001
ano v souladu s čl. 5.3 normy ČSN EN ISO 9004
ano v souladu s čl. 2.5 normy ČSN EN ISO 9000
2
Politika jakosti organizace odpovídat záměrům organizace
musí
nemusí, je to pouze doporučováno
může, pokud to vrcholové vedení považuje za efektivní
3
Povinným výstupem z přezkoumání systému managementu jsou rozhodnutí o
zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, ohodnocení vhodnosti struktury organizace a o definování nových cílů výkonnosti
zlepšování účinnosti systému managementu jakosti a jeho procesů, zlepšování produktu a potřebách zdrojů
zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů, zlepšování produktu a potřebách zdrojů
4
Pravidelné přezkoumávání politiky jakosti je
vůbec není normami souboru ISO 9000 vyžadováno
je požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
je pouze doporučením čl. 5.3 normy ČSN EN ISO 9004
Kategorie Systémy 4: Management zdrojů
1
Infrastruktura je v souladu s normou ČSN EN ISO 9000
systém strojů a zařízení potřebných pro provoz organizace
systém vybavení, zařízení a služeb potřebných pro provoz organizace
systém vybavení a zařízení potřebných pro provoz organizace
2
Záležitosti, které je třeba vzít v úvahu při managementu zdrojů uvádí
norma ČSN EN ISO 9001 v čl. 6.1
neuvádí je žádná z norem souboru ISO 9000
norma ČSN EN ISO 9004 v čl. 6.1.2
3
Organizace musí udržovat záznamy o
vzdělání, výcviku a zkušenostech zaměstnanců
vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech zaměstnanců
pouze o vzdělávání a výcviku zaměstnanců
4
Řízení finančních zdrojů je doporučením normy ČSN EN ISO 9004. Je součástí tohoto doporučení i podávání zpráv o interních a externích ztrátách z titulu poruchovosti produktů a procesů?
toto doporučení není v normě ČSN EN ISO 9004 obsaženo
toto doporučení je obsaženo v normě ČSN EN ISO 9000 a ne v normě ČSN EN ISO 9004
ano
Kategorie Systémy 5: Realizace produktu
1
Zajištění proti chybám procesů způsobených lidským faktorem je
pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
povinným požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
doporučením normy ISO 10015
2
Organizace musí určit
požadavky specifikované zákazníkem a zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu
požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu a jakékoliv doplňující požadavky určené organizací
požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání a jakékoliv doplňující požadavky určené organizací
3
Organizace musí plánovat a rozvíjet
všechny procesy v organizaci
pouze procesy technické kontroly a zkoušení
procesy potřebné pro realizaci produktu
4
Musí být součástí komunikace se zákazníkem i poskytování informací o produktu?
ano, musí
nemusí, je ale doporučováno normou ČSN EN ISO 9004
normy souboru ČSN EN ISO 9000 tuto oblast komunikace se zákazníkem nedefinují
5
Záznamy o výsledcích kalibrace měřicích zařízení musí být udržovány
vždy
pouze pokud to vyžaduje některý ze zákazníků
nemusí být udržovány, jde pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004 v čl. 7.6
6
Validace je:
potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny
proces k prokázání schopnosti plnit specifikované požadavky
potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny
7
Procesy návrhu a vývoje mohou být ze systému managementu jakosti vyloučeny
automaticky, pokud organizace nemá svůj vlastní konstrukční vývoj
pokud organizace dosud vlastnila certifikát na systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9002
pokud to nezhorší schopnost organizace plnit požadavky a pokud je toto vyloučení zdůvodněno v dokumentaci systému managementu jakosti
8
Hodnocení úlohy zaměstnanců v procesech je
doporučením normy ČSN EN ISO 9004
není vůbec v souboru norem ISO 9000 zmiňováno
požadavkem normy ČSN EN ISO 9001 podle čl. 7.1
Kategorie Systémy 6: Měření, analýza a zlepšování
1
Uvádí některá z norem souboru ISO 9000 návod na procesy neustálého zlepšování?
ne, neuvádí
ano, v normě ČSN EN ISO 9000
ano, v příloze normy ČSN EN ISO 9004
2
Monitorování a měření procesů systému managementu jakosti musí
měřit efektivnost procesů a schopnost dosahovat plánovaných výsledků
měřit účinnost procesů a jejich efektivnost
prokázat schopnost procesů dosahovat plánovaných výsledků
3
Je nutné v rámci plánování procesů měření, monitorování, analýz a zlepšování také plánovat rozsah uplatnění statistických metod?
ano, je
není, jedná se pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004
ano, ale pouze u dodavatelů pro automobilový průmysl
4
Organizace musí zejména neustále zlepšovat
jakost svých produktů
efektivnost systému managementu jakosti
výkonnost procesů
5
Uvádí soubor norem ISO 9000 i některé požadavky, resp. doporučení směrem k finančním opatřením?
ano, doporučení jsou obsahem čl. 8.2.1.4 normy ČSN EN ISOM9004
neuvádí, jde o specifické požadavky automobilového průmyslu
neuvádí, tato problematika je řešena pouze v normě ČSN ISO/TR 10014
6
Uvolnění produktu a dodání služby nesmí pokračovat, dokud nejsou ukončeny uspokojivě plánované činnosti
v žádném případě bez výjimek
s touto alternativou norma ČSN EN ISO 9001 neuvažuje
i před jejich ukončením, pokud to příslušný orgán, nebo zákazník schválí
Kategorie Auditování 1: Definice
1
Technický expert je:
osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo odborné posudky
jeden z auditorů, který má praxi v dané oblasti
osoba s minimálně 5 letou praxí v daném oboru
2
Program auditů je:
časový harmonogram provedení konkrétního auditu
stanovení auditů, potřebných k ověření systému managementu jakosti
jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel
3
Závěry z auditu jsou:
výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů po zvážení cílů auditu a všech zjištění z auditu
rozdíly prováděných činností vůči předepsaným požadavkům
výsledky auditu uvedené ve zprávě z auditu
4
Auditovaná organizace je:
organizace v níž se provádí audit
organizace v níž se provádí audit na základě programu auditů
organizace v níž se provádí audit na základě plánu auditu
5
Co jsou kritéria auditu?
způsob ověření správné funkce systému managementu jakosti
soubor politik, postupů nebo požadavků
podmínky získávání důkazů z auditu
6
Zjištění z auditu jsou:
výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu
rozdíly prováděných činností vůči předepsaným požadavkům
výsledky auditu uvedené ve zprávě z auditu
7
Co je to audit?
způsob ověření správné funkce systému managementu jakosti
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu
systematický a nezávislý proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení
Kategorie Auditování 2: Řízení programu auditů
1
Záznamy z programu auditů nemusí obsahovat:
zprávy z auditů
zprávy o opatřeních k nápravě
soubor otázek k auditování
2
Za řízení programu auditů odpovídá:
osoba nezávislá na vedení organizace
osoba s pravomocí k řízení programu auditů přidělenou vrcholovým vedením organizace
osoba s kvalifikace auditora
3
Osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace:
monitoruje, přezkoumává a zlepšuje program auditů
stanovuje jednotlivé auditory pro audit
schvaluje program auditů
4
Organizace smí stanovit:
více než jeden program auditů
pouze jeden program auditů
více než jeden program auditů maximálně na období dvou let
Kategorie Auditování 3: Činnosti při auditu
1
Auditor v přípravě:
smí být členem týmu auditorů, ale nesmí auditovat
smí být členem týmu auditorů, ale nemá auditovat bez vedení nebo návodu
nesmí být členem týmu auditorů
2
Důkazy z auditu smějí být:
pouze ověřitelné informace
jakékoliv informace zjištěné při auditu
schválené informace vedoucím týmu auditorů
3
Mezi kritéria auditu nepatří:
potvrzení plánu auditu
použité politiky, postupy normy
požadavky systému managementu a smluvní požadavky
4
Tým auditorů před závěrečným jednáním:
nepřezkoumává zjištění z auditů
odsouhlasuje závěry z auditu s uvážením nejistoty spojené s procesem auditu
vždy připravuje doporučení k řešení neshod
5
Při rozhodování o velikosti a složení týmu auditorů se neuvažuje s:
celkovou odbornou způsobilostí týmu auditorů
požadavky zákonů a předpisů
formou záznamů zjištění z auditu
6
Pracovní dokumenty auditů zahrnují:
kontrolní listy a plány pro vzorkování
seznam členů týmu auditorů
program auditů
7
Provádí-li se společný audit, je důležité dosáhnou dohody mezi:
klienty auditu
auditujícími organizacemi
auditovanými organizacemi
8
Zjištění z auditu obsahuje
označení míst, funkcí, procesů, které byly auditovány
důkazy o shodě s kritérií auditu
odstupňované neshody
Kategorie Auditování 4: Odborná způsobilost a hodnocení auditorů
1
Auditor má mít:
ukončené dostatečné vzdělání, dovolující získávat znalosti a dovednosti, potřebné pro činnost auditora
ukončené středoškolské vzdělání
ukončené středoškolské vzdělání a dva roky praxe v oboru řízení jakosti

Zpět na hlavní stránku


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.