Otázky testu Auditor QMS

Vylosované otázky testu (pro neregistrované uživatele)

Kategorie Systémy 1: Úvod do problematiky sytémů managementu jakosti
1
Délku období platnosti certifikátů systémů managementu jakosti stanovuje jednoznačně:
norma ČSN EN 45 012
pravidla a postupy certifikačního orgánu
národní akreditační orgán
2
Zásad managementu jakosti je podle ČSN EN ISO 9000
8
9
12
3
Podle ČSN EN ISO 9000 je jakost definována jako:
stupeň plnění požadavků souborem inherentních znaků
celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby
vhodnost pro použití u zákazníka
4
Pojem "řízení jakosti" vymezuje
tu část managementu jaksoti zaměřenou na plnění požadavků na jakost
na plánované a systematické činnosti nutné pro dosažení přiměřené důvěry zákazníků, resp. jiných zainteresovaných stran
činnosti operativní povahy pro řešení problému s jakostí ve výrobě
Kategorie Systémy 2: Systém managementu jakosti
1
Požadavek na identifikaci procesů a určení jejich posloupnosti, resp. vzájemného působení je naplňováním zásad:
procesního přístupu a systémového přístupu managementu
procesního přístupu a zapojení zaměstnanců
procesního přístupu a neustálého zlepšování
2
Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat:
dokumentovaná prohlášení o politice a cílech jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001, dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování s řízení svých procesů a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
dokumentovaná prohlášení o politice jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001, dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování s řízení svých procesů a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
dokumentovaná prohlášení o politice a cílech jakosti, příručku jakosti, dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001a záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
3
Požadavky na druhy záznamů uvádí souhrnně
norma ČSN EN ISO 9001 v čl. 4.2.4
norma ČSN EN SO 9000 v čl. 2.7.2
tyto požadavky jsou uvedeny v příslušných článcích normy ČSN EN ISO 9001
4
Požadavek na monitorování, měření a analyzování procesů v systému managementu jakosti je
obsažen v normě ČSN EN ISO 9004
není obsažen v žádné z norem souboru norem ISO 9000
ČSN EN ISO 9001
Kategorie Systémy 3: Odpovědnost managementu
1
Přezkoumání systému managementu
má být založeno na zásadách managementu jakosti
musí být založeno na zásadách managementu jakosti
přezkoumání systému založené na těchto zásadách není v souboru norem ISO 9000 vůbec uvedeno
2
Povinným výstupem z přezkoumání systému managementu jsou rozhodnutí o
zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, ohodnocení vhodnosti struktury organizace a o definování nových cílů výkonnosti
zlepšování účinnosti systému managementu jakosti a jeho procesů, zlepšování produktu a potřebách zdrojů
zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů, zlepšování produktu a potřebách zdrojů
3
Je důkazem toho, že vrcholové vedení organizace se osobně angažuje při rozvíjení a uplatňování systému managementu jakosti i to, že
přezkoumává systém managementu jakosti
prezentuje certifikáty systému managementu jakosti na veřejnosti
úspěšně absolvují certifikační zkoušku na funkci manažera jakosti
4
Je vazba přezkoumání systému managementu na strategické plánování budoucích potřeb organizace
povinným požadavkem normy ČSN EN ISOM9001
doporučením normy ČSN EN ISO 9004
tato otázka vůbec není v normách souboru ISO 9000 rozvedena
Kategorie Systémy 4: Management zdrojů
1
V souladu s normou ČSN EN ISO 9001 musí být kompetentní
zaměstnanci provádějící práce ovlivňující jakost produktu
všichni zaměstnanci organizace
představitel managementu a zaměstnanci útvaru řízení jakosti
2
Organizace musí hodnotit
efektivnost výcviku a jiných opatření na rozvoj odborné způsobilosti
výkonnost výcviku a jiných opatření na rozvoj odborné způsobilosti
účinnost výcviku a jiných opatření na rozvoj odborné způsobilosti
3
Odborná způsobilost je
prokázaná schopnost aplikovat znalosti a dovednosti
schopnost aplikovat znalosti a dovednosti
prokázanou schopnost aplikovat vědomosti nabyté vzděláním
4
Organizace musí určovat a poskytovat zdroje pro
uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu jakosti a pro zvyšování spokojenosti zákazníků
zlepšování systému managementu jakosti a pro zvyšování spokojenosti zákazníků
uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu jakosti a pro zvyšování spokojenosti zainteresovaných stran
Kategorie Systémy 5: Realizace produktu
1
Zajišťování přiměřenosti specifikovaných požadavků pro nakupování ještě před jejich sdělením dodavateli je
pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
povinným požadavkem v systémech managementu jakosti
tato činnost není v normách souboru ISO 9000 vůbec vyžadována
2
Hodnocení a výběr dodavatelů je proces
vyžadovaný pouze normou ČSN ISO/TS 16 949
vyžadován normou ČSN EN ISO 9001
je pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
3
Organizace musí podle ČSN EN ISO 9001
chránit a zabezpečovat majetek zákazníka
identifikovat, ověřovat, chránit a zabezpečovat majetek zákazníka
nemusí se majetkem zákazníka vůbec zabývat, pokud to není požadavkem zákazníka
4
Vstupy pro návrh a vývoj
mají mít charakter udržovaných záznamů ve smyslu čl. 4.2.4 normy ČSN EN ISO 9001
musí mít charakter udržovaných záznamů
záleží na vedoucích útvarů, kteří návrh a vývoj zabezpečují, zda vstupy tohoto charakteru budou udržovat
5
Vstupy pro návrh a vývoj
nemusí být přezkoumány z hlediska přiměřenosti
musí pouze u dodavatelů pro automobilový průmysl
musí být přezkoumány z hlediska přiměřenosti
6
Norma ČSN EN ISO 9001 vyžaduje
komunikaci se zákazníky a jinými zainteresovanými stranami
komunikaci se zákazníky
pouze komunikaci se zaměstnanci podle čl. 5.5.3
7
V případě, že organizace zamýšlí provést ověřování nakupovaného produktu u dodavatele:
musí na tyto procesy najmout pracovníky dodavatelské organizace a vést o tom příslušné záznamy
musí dodavatele pouze informovat o průběhu ověřování
pouze musí v informacích pro nakupování uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu
8
Rozsah a typ řízení dodavatelů a nakupovaných produktů je
závislý na rozhodnutí dodavatele
závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu a konečný produkt
na rozsahu aplikace systému managementu jakosti
Kategorie Systémy 6: Měření, analýza a zlepšování
1
Organizace musí zejména neustále zlepšovat
jakost svých produktů
efektivnost systému managementu jakosti
výkonnost procesů
2
Neshodný produkt je produkt, který nesplňuje požadavky ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití
ano
ne
ano, ale pouze pokud se jedná o neodstranitelnou neshodu
3
Záznamy o monitorování a měření produktu
nejsou povinným druhem záznamů v systémech managementu jakosti
jsou povinným druhem záznamů v systémech managementu jakosti
tato povinnost se vztahuje pouze na ověřování shody zvláštních znaků definovaných zákazníkem
4
Může sebehodnocení provádět pracovník, který je držitelem pouze certifikátu na funkci auditora?
nemůže
může, pokud má vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru
nemůže, posuzovatelem nemohou být v žádném případě auditoři jakosti
5
Doporučuje norma ČSN EN ISO 9004 realizaci sebehodnocení organizací?
nedoporučuje
ano, doporučuje se speciální přílohou
ano doporučuje, avšak bez bližšího popisu
6
Měření spokojenosti zainteresovaných stran je
povinným požadavkem v systémech managementu jakosti
pouze doporučením normy ČSN EN ISO 9004
toto měření soubor norem ISO 9000 vůbec neuvádí, jde o oblast, kterou doporučuje pouze EFQM Model Excelence
Kategorie Auditování 1: Definice
1
Program auditů je:
časový harmonogram provedení konkrétního auditu
stanovení auditů, potřebných k ověření systému managementu jakosti
jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel
2
Která norma řeší problematiku auditování systému managementu jakosti?
ČSN EN ISO 19011
ČSN ISO 10011-1
ČSN EN ISO 14011
3
Plán auditu je:
popis činnosti a uspořádání organizace auditu
popis činnosti a uspořádání organizace auditu stanovených manažérem jakosti
popis činnosti a uspořádání organizace auditu stanovených certifikační společností
4
Zjištění z auditu jsou:
výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu
rozdíly prováděných činností vůči předepsaným požadavkům
výsledky auditu uvedené ve zprávě z auditu
5
Auditovaná organizace je:
organizace v níž se provádí audit
organizace v níž se provádí audit na základě programu auditů
organizace v níž se provádí audit na základě plánu auditu
6
Technický expert je:
osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo odborné posudky
jeden z auditorů, který má praxi v dané oblasti
osoba s minimálně 5 letou praxí v daném oboru
7
Předmět auditu je:
velikost a vymezení /ohraničení auditu
požadavek normy ČSN EN ISO 9001
požadavek normy ČSN EN ISO 14001
Kategorie Auditování 2: Řízení programu auditů
1
rozsah programu auditů závisí na:
velikosti, zaměření a složitosti auditované organizace
počtu auditorů
podmínkách stanovených normou ČSN EN ISO 10011-1 až 3
2
Osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace:
monitoruje, přezkoumává a zlepšuje program auditů
stanovuje jednotlivé auditory pro audit
schvaluje program auditů
3
Program auditů:
musí být monitorován
musí být přezkoumáván a monitorován
měl by být monitorován a přezkoumáván
4
Zdroje programu auditů nejsou:
časový plán vrcholového vedení
doba na cestu, ubytování a jiné potřeby při auditování
finanční zdroje nezbytné pro vypracování, zavedení, řízení a zlepšování činností při auditu
Kategorie Auditování 3: Činnosti při auditu
1
Při rozhodování o velikosti a složení týmu auditorů se neuvažuje s:
celkovou odbornou způsobilostí týmu auditorů
požadavky zákonů a předpisů
formou záznamů zjištění z auditu
2
Předmět auditu popisuje rozsah a vymezení auditu, včetně:
délky praxe auditora
činnosti a procesy, které mají být auditovány
požadavků normy ČSN ISO 10011-3
3
Audit je ukončen:
jestliže byly provedeny všechny činnosti popsané v plánu auditu a byla distribuována schválená zpráva z auditu
jestliže byly provedeny všechny činnosti popsané v plánu auditu a dokumenty uloženy
po dohodě s vedením auditované organizace
4
Zjištění z auditu obsahuje
označení míst, funkcí, procesů, které byly auditovány
důkazy o shodě s kritérií auditu
odstupňované neshody
5
Zpráva z auditu neobsahuje
identifikaci klienta auditu
kritéria auditu, zjištění z auditu
podpisy zástupců klienta auditu
6
Auditor v přípravě:
smí být členem týmu auditorů, ale nesmí auditovat
smí být členem týmu auditorů, ale nemá auditovat bez vedení nebo návodu
nesmí být členem týmu auditorů
7
Průvodci a pozorovatelé:
jsou součástí týmu auditorů
smějí zasahovat do průběhu auditu ve stanovených případech
smějí doprovázet tým auditorů, ale nejsou jeho součástí
8
Vedoucího týmu interních auditorů jmenuje:
klient auditu
osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace pro řízení programu auditů
tým auditorů si zvolí vedoucího
Kategorie Auditování 4: Odborná způsobilost a hodnocení auditorů
1
Úroveň vzdělání, pracovní zkušenosti a školení auditora stanovuje:
norma ČSN EN ISO 19 011
organizace
norma ČSN EN ISO 9001:2001

Zpět na hlavní stránku


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.