Otázky testu Auditor QMS

Vylosované otázky testu (pro neregistrované uživatele)

Kategorie Systémy 1: Úvod do problematiky sytémů managementu jakosti
1
Pojmy "dokumentace" a "dokument" jsou vždy
identické
v některých případech identické
rozdílné
2
Která z norem souboru ISO 9000 je kritériem pro realizaci externích auditů?
ČSN EN ISO 9000
ČSN EN ISO 9004
ČSN EN ISO 9001
3
Zahrnuje pojem "infrastruktura" i zaměstnance?
nezahrnuje
zahrnuje
může zahrnovat
4
Pojem "zainteresovaná strana" obsahuje i fyzické osoby:
ne, nikdy
vždy
v relevantních situacích
Kategorie Systémy 2: Systém managementu jakosti
1
Při budování systému managementu organizace musí
identifikovat procesy potřebné pro systém managementu jakosti
identifikovat všechny procesy organizace
identifikovat hlavní procesy organizace
2
Určení vzájemné posloupnosti a působení procesů systému managementu jakosti
je doporučením normy ČSN EN ISO 9004
není v normách souboru ISO 9000 vůbec zmiňováno
je povinným požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
3
Požadavky na druhy záznamů uvádí souhrnně
norma ČSN EN ISO 9001 v čl. 4.2.4
norma ČSN EN SO 9000 v čl. 2.7.2
tyto požadavky jsou uvedeny v příslušných článcích normy ČSN EN ISO 9001
4
Za aplikaci zásad managementu jakosti uvedených v čl. 4.3 normy ČSN EN ISO 9004 odpovídá
představitel managementu
vrcholové vedení organizace
vedoucí útvaru řízení jakosti
Kategorie Systémy 3: Odpovědnost managementu
1
Být členem vrcholového vedení organizace je pro představitele managementu
pravomocí
odpovědností
ani odpovědnost, ani pravomoc
2
Norma ČSN EN ISO 9001 stanoví, aby předmětem interní komunikace byly
všechny otázky strategického řízení organizace
plnění finančních plánů organizace
informace týkající se efektivnosti systému managementu jakosti
3
Udržování integrity systému managementu jakosti při plánvaných změnách tohoto systému
vůbec není normami souboru ISO 9000 vyžadováno
je požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
je pouze doporučením čl. 5.4.2 normy ČSN EN ISO 9004
4
Identifikace zainteresovaných stran
vůbec není normami souboru ISO 9000 uváděna
je doporučením normy ČSN EN ISO 9004
je požadavkem normy ČSN EN ISO 9001
Kategorie Systémy 4: Management zdrojů
1
Organizace musí udržovat záznamy o
vzdělání, výcviku a zkušenostech zaměstnanců
vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech zaměstnanců
pouze o vzdělávání a výcviku zaměstnanců
2
Organizace musí hodnotit
efektivnost výcviku a jiných opatření na rozvoj odborné způsobilosti
výkonnost výcviku a jiných opatření na rozvoj odborné způsobilosti
účinnost výcviku a jiných opatření na rozvoj odborné způsobilosti
3
Je spolupráce s dodavateli při validaci způsobilosti jejich procesů povinným požadavkem normy ČSN EN ISO 9001?
ano
vůbec není souborem norem ISO 9000 vyžadována, jde o zvláštní požadavek na dodavatele automobilového průmyslu
je doporučováno čl. 6.6 normy ČSN EN ISO 9004
4
Který z článků kapitoly 6 není obsažen v normě ČSN EN ISO 9001
informace
pracovní prostředí
infrastruktura
Kategorie Systémy 5: Realizace produktu
1
Přezkoumání návrhu je věnována norma
ČSN EN 45013
ČSN ISO 10005
ČSN IEC 1160
2
Záznamy o výsledcích kalibrace měřicích zařízení musí být udržovány
vždy
pouze pokud to vyžaduje některý ze zákazníků
nemusí být udržovány, jde pouze o doporučení normy ČSN EN ISO 9004 v čl. 7.6
3
Ve vztahu k procesům nakupování organizace musí v souladu s čl. 7.4 normy ČSN EN ISO 9001udržovat záznamy
o výsledcích hodnocení dodavatelů a všech nezbytných opatřeních s tím spojených, o předání informací pro nakupování dodavateli a o výsledcích ověřování nakupovaných produktů
pouze o výsledcích ověřování nakupovaných produktů
pouze o výsledcích hodnocení dodavatelů a všech nezbytných opatřeních s tím spojených
4
Organizace musí přezkoumat požadavky týkající se produktu
před zahájením výroby, resp. poskytnutím služby
před přijetím závazku dodat produkt
v průběhu přezkoumání návrhu
5
Přezkoumání návrhu se musí provádět
vždy po uzavření některé z fází návrhu a vývoje na základě rozhodnutí představitele managementu
v souladu s plánovanými činnostmi ve vhodných etapách
těsně před uvolněním návrhu a vývoje do výroby
6
Identifikace stavu kalibrace měřicích zařízení je nutná
ve všech případech bez výjimky
pouze u stanovených měřidel
u měřicích zařízení, která zajišťují platné výsledky měření
7
Organizace musí plánovat a rozvíjet
všechny procesy v organizaci
pouze procesy technické kontroly a zkoušení
procesy potřebné pro realizaci produktu
8
Je součástí majetku zákazníka i jeho duševní vlastnictví
není
ano, je
jen v případech vymezených zákony a vyhláškami
Kategorie Systémy 6: Měření, analýza a zlepšování
1
Je účelem interních auditů i identifikace možných zlepšení ?
ano, je
ne, účelem je identifikovat neshody v systému managementu jakosti vůči kritériím auditu
ne, norma ČSN ISO 10011, část 1 o tom nehovoří
2
Organizace musí zejména neustále zlepšovat
jakost svých produktů
efektivnost systému managementu jakosti
výkonnost procesů
3
Uvádí soubor norem ISO 9000 i některé požadavky, resp. doporučení směrem k finančním opatřením?
ano, doporučení jsou obsahem čl. 8.2.1.4 normy ČSN EN ISOM9004
neuvádí, jde o specifické požadavky automobilového průmyslu
neuvádí, tato problematika je řešena pouze v normě ČSN ISO/TR 10014
4
Neustálé zlepšování je
část managementu jakosti zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na jakost
jakákoliv změna k lepšímu v rámci organizace a jejích procesů
opakující se činnost pro zvyšování schopnosti plnit požadavky
5
Záznamy o monitorování a měření produktu
nejsou povinným druhem záznamů v systémech managementu jakosti
jsou povinným druhem záznamů v systémech managementu jakosti
tato povinnost se vztahuje pouze na ověřování shody zvláštních znaků definovaných zákazníkem
6
Hlavním cílem sebehodnocení je
nalezení pracovníků s nejmenší výkonností
identifikovat silné stránky a především příležitosti ke zlepšování organizace
identifikovat silné stránky v činnosti organizace a jejích výsledcích
Kategorie Auditování 1: Definice
1
Předmět auditu je:
velikost a vymezení /ohraničení auditu
požadavek normy ČSN EN ISO 9001
požadavek normy ČSN EN ISO 14001
2
Program auditů je:
časový harmonogram provedení konkrétního auditu
stanovení auditů, potřebných k ověření systému managementu jakosti
jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel
3
Klient auditu je:
zákazník požadující certifikát
certifikační společnost provádějící audit
organizace nebo osoba žádající o audit
4
Co je to audit?
způsob ověření správné funkce systému managementu jakosti
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu
systematický a nezávislý proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení
5
Auditor je:
zaměstnanec určený k provedení interního auditu
osoba s odbornou způsobilosti k provádění auditu
osoba s příslušným živnostenským oprávněním
6
Zjištění z auditu jsou:
výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu
rozdíly prováděných činností vůči předepsaným požadavkům
výsledky auditu uvedené ve zprávě z auditu
7
Co jsou kritéria auditu?
způsob ověření správné funkce systému managementu jakosti
soubor politik, postupů nebo požadavků
podmínky získávání důkazů z auditu
Kategorie Auditování 2: Řízení programu auditů
1
rozsah programu auditů závisí na:
velikosti, zaměření a složitosti auditované organizace
počtu auditorů
podmínkách stanovených normou ČSN EN ISO 10011-1 až 3
2
Za řízení programu auditů odpovídá:
osoba nezávislá na vedení organizace
osoba s pravomocí k řízení programu auditů přidělenou vrcholovým vedením organizace
osoba s kvalifikace auditora
3
Cíle a rozsah programu auditů stanovuje:
zákazník
vedoucí týmu auditorů certifikačního orgánu
Osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace
4
Program auditů:
musí být monitorován
musí být přezkoumáván a monitorován
měl by být monitorován a přezkoumáván
Kategorie Auditování 3: Činnosti při auditu
1
Vedoucího týmu interních auditorů jmenuje:
klient auditu
osoba s udělenou pravomocí od vrcholového vedení organizace pro řízení programu auditů
tým auditorů si zvolí vedoucího
2
Při určování proveditelnosti auditu se bere v úvahu:
dostupnost odpovídajících zdrojů a času
pouze časové možnosti auditorů
požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001
3
Zpráva z auditu obsahuje mimo jiné:
podpis klienta auditu
vyjádření vedoucího certifikační organizace
přehled procesu auditu včetně nejistot, které mohou snížit spolehlivost závěrů z auditu
4
Audit je ukončen:
jestliže byly provedeny všechny činnosti popsané v plánu auditu a byla distribuována schválená zpráva z auditu
jestliže byly provedeny všechny činnosti popsané v plánu auditu a dokumenty uloženy
po dohodě s vedením auditované organizace
5
Před činnostmi auditu na místě by měla být:
přezkoumána dokumentace auditované organizace
přezkoumána dokumentace, zda byly provedeny všechny činnosti popsané v plánu auditu a dokumenty uloženy
přezkoumána jen příručka jakosti
6
Při rozhodování o velikosti a složení týmu auditorů se neuvažuje s:
celkovou odbornou způsobilostí týmu auditorů
požadavky zákonů a předpisů
formou záznamů zjištění z auditu
7
Auditor v přípravě:
smí být členem týmu auditorů, ale nesmí auditovat
smí být členem týmu auditorů, ale nemá auditovat bez vedení nebo návodu
nesmí být členem týmu auditorů
8
Provádění auditu na místě zahrnuje:
shromažďování a ověřování informací vhodným vzorkováním
zkoušení zaměstnanců ze znalostí směrnic
porovnání skutečnosti s požadavky auditora
Kategorie Auditování 4: Odborná způsobilost a hodnocení auditorů
1
Úroveň vzdělání, pracovní zkušenosti a školení auditora stanovuje:
norma ČSN EN ISO 19 011
organizace
norma ČSN EN ISO 9001:2001

Zpět na hlavní stránku


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.