Další informace

Kvalifikační předpoklady auditora

Auditor musí splňovat kvalifikační kritéria definovaná normou ČSN EN ISO 19011. Ta předpokládají alespoň ukončené úplné středoškolské vzdělání, pracovní zkušenosti min. 5 let (z toho min. 2 roky z oblasti auditování) a úspěšné absolvování speciálního výcviku pro auditory v rozsahu 40 hodin a zkušenosti ze 4 úplných auditů v rozsahu alespoň 20 dní za poslední 3 roky.

Navíc auditor jakosti musí mít hluboké vědomosti o systémech managementu jakosti a jejich udržování, resp. zlepšování v rozsahu požadovaném pro funkce manažerů jakosti, včetně znalosti norem ISO řady 9000 i norem EN řady 45000. Musí vědět, být schopen interpretovat a aplikovat vhodné metody a postupy plánování i průběhu auditů systému managementu jakosti, zpracovat jejich výsledky a ty přesně interpretovat v souladu s normou ČSN EN ISO 19011. Auditor musí být schopen vykonávat externí audity druhou stranou i certifikační audity shody se stanovenou normou ČSN EN ISO 9001 s ohledem na odvětví průmyslu, resp. služeb. Má rovněž ovládat algoritmy zlepšování jakosti. Svou odbornou způsobilost musí soustavně rozvíjet. Jeho osobní vlastnosti a morální profil musí odpovídat požadavkům na nestrannost a objektivitu.


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.

WebZdarma.cz