Další informace

Kdo je auditor?

Podle normy ČSN EN ISO 19011 je to osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu.

Auditem je přitom myšleno systematické a nezávislé přezkoumávání systému managementu organizací nebo jeho částí podle předem stanovených pravidel a postupů s cílem nalézt oblasti možného dalšího zlepšování. Auditor musí při své činnosti dodržovat zásady etického chování, spravedlivého prezentování zjištění, profesionálního přístupu, nezávislosti na auditované oblasti a průkaznosti závěrů.

Auditorem nemůže být kterýkoliv zaměstnanec organizací, naopak musí splňovat stanovené kvalifikační požadavky


Vladimír Volko © 2003